ข้อกำหนด & เงื่อนไขโปรแกรมแนะนำสมาชิกคุโมะ

คุโมะ ("เรา," "ของเรา", “อาโออิคุโมะ”, “คุโมะเดนท์”, “คุโมะซัง”, “คุโมะบิซ”, “มีไทม์ เวลเนส”, "บริษัท") ขอเสนอโอกาสการรับค่าตอบแทนจากการแนะนำธุรกิจให้สมัครใช้บริการต่างๆ จากคุโมะ สำหรับค่าตอบแทนการเข้าร่วมโปรแกรมแนะนำสมาชิกคุโมะ ("โปรแกรมแนะนำสมาชิกคุโมะ" หรือ "โปรแกรม") คุณสามารถเลือกรับเป็นเครดิตตามการสมัครสมาชิกคุโมะของคุณเอง หรือเป็นเงินคืนส่วนบุคคลก็ได้  

คุโมะขอสงวนสิทธิยุติโปรแกรมนี้เมื่อใดก็ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม โปรแกรมนี้บริหารงานโดยคุโมะ ซึ่งอาจจ้างบุคคลที่สามให้ดำเนินการแทนในส่วนการบริหารงานบางประการได้ (เรียกรวมในที่นี้ว่า "ผู้ดูแลระบบ") 

ข้อกำหนดเหล่านี้ ("ข้อกำหนด") มีผลบังคับใช้ต่อผู้ใช้งานที่เข้าร่วมโปรแกรม เมื่อเข้าร่วมโปรแกรม ผู้ใช้งานตกลงว่าจะใช้โปรแกรมตามวัตถุประสงค์ดังระบุไว้ในที่นี้ สอดคล้องตามข้อกำหนดอื่นๆ ซึ่งเราอาจดำเนินการบังคับใช้ภายในโปรแกรม หากไม่ตกลงตามข้อกำหนดทั้งหมดเหล่านี้ คุณจะไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรมได้  

คุณสมบัติต่างๆ 

โปรแกรมนี้จะถือเป็นโมฆะ หากตรวจพบการละเมิดข้อกำหนดโปรแกรมแนะนำสมาชิกดังกล่าว ผู้ใช้งานซึ่งแนะนำสมาชิกในอนาคตรายอื่นให้เข้าร่วมโปรแกรม คือ "ผู้แนะนำ" ส่วนผู้ที่ได้รับการแนะนำ คือ "ลูกค้าที่ได้รับการแนะนำ" ผู้แนะนำอาจถือสิทธิเข้ารับ "ค่าตอบแทน" สำหรับการแนะนำสมาชิกอันมีคุณสมบัติเหมาะสม ผู้แนะนำต้องพูดและอ่านภาษาอังกฤษได้ ทั้งยังสามารถเข้าร่วมโปรแกรมได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และต้องมีคุณสมบัติต่างๆ ได้แก่ 1) บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายในประเทศที่พักอาศัย 2) มีบัญชีผู้ใช้งานคุโมะซึ่งใช้งานได้จริง ณ ปัจจุบัน และ 3) มีจรรยาบรรณ คุโมะขอสงวนสิทธิพิจารณาว่าบัญชีผู้ใช้งานคุโมะของผู้แนะนำนั้นถูกต้องตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด หมายรวมแต่ไม่จำกัดเพียง กิจกรรมต่างๆ ของบัญชีผู้ใช้งานคุโมะและสิทธิความเป็นเจ้าของ ตลอดจนสถานะที่เข้าร่วม โปรดดูที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของคุโมะ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ 

วิธีดำเนินการเพื่อรับค่าตอบแทน 

เพื่อเข้าร่วมโปรแกรม โปรดไปที่ www.aoikumo.com/th/referral/ หรือ www.kumodent.com/referralและดำเนินการตามคำแนะนำต่างๆ บนหน้าจอเพื่อกรอกข้อมูลที่จำเป็นดังรายการที่ระบุบนหน้าเพจ ตัวแทนของคุโมะจะดำเนินการติดต่อลูกค้าที่ได้รับการแนะนำเพื่อจัดการสาธิตระบบต่อไป สำหรับลูกค้าที่ได้รับการแนะนำทุกรายซึ่งสมัครสมาชิกกับคุโมะ ผู้แนะนำจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อการสมัครสมาชิกสำเร็จและรับค่าตอบแทนต่อไป คุณอาจรับค่าตอบแทนเป็นเครดิตตามการสมัครสมาชิกคุโมะของคุณเอง หรือเลือกรับเป็นเงินคืนส่วนบุคคลก็ได้ 

วิธีการคำนวณและจ่ายค่าตอบแทน 

 1. ผู้แนะนำจะได้รับฟรีค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิก 1 เดือน (สูงสุด 1 ร้านต่อลูกค้า ภายหลังหักภาษี) เมื่อแนะนำสมาชิกสำเร็จในแต่ละครั้ง อนึ่ง ค่าตอบแทนไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านฮาร์ดแวร์หรือค่าบริการเฉพาะตามความต้องการของลูกค้า ยกตัวอย่างเช่น การย้ายข้อมูลและการปรับแต่งข้อมูลตามความต้องการของลูกค้า กฎที่ใช้สำหรับโปรแกรมแนะนำสมาชิกมีดังต่อไปนี้:หากลูกค้าที่ได้รับการแนะนำสมัครแพ็กเกจแบบรายปี ค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิก 1 เดือน (สูงสุด 1 ร้านต่อลูกค้า ภายหลังหักภาษี) จะคิดคำนวณตามแพ็กเกจที่สมัครสมาชิกหารด้วยค่าบริการ 12 เดือน 

หากเลือก "เครดิตสำหรับการสมัครปัจจุบันของฉัน" เป็นประเภทรางวัล มูลค่าเครดิตจะเทียบเท่ากับการสมัครรับข้อมูลของผู้อ้างอิง

 1. หากลูกค้าที่ได้รับการแนะนำไม่ลงทะเบียนรับสิทธิสาธิตภายในหนึ่งเดือน รวมถึงขาดการสื่อสาร ตอบกลับ หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าลูกค้าที่ได้รับการแนะนำไม่สนใจสมัครสมาชิกคุโมะ ลูกค้ารายดังกล่าวจะถูกปลดสิทธิจากผู้แนะนำ หากกลับมาสมัครสมาชิกคุโมะอีกครั้งภายหลังระยะเวลาผ่านไป 1 เดือน ผู้แนะนำจะไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการแนะนำสมาชิก
 2. การส่งรายชื่อลูกค้าที่ได้รับการแนะนำจะยึดหลักส่งก่อนได้สิทธิก่อน หากผู้แนะนำส่งรายชื่อลูกค้าที่คุโมะกำลังติดต่ออยู่ ผู้แนะนำจะไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการแนะนำสมาชิก

การรับค่าตอบแทนจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบและโดยทั่วไป คุณจะได้รับค่าตอบแทนภายใน 60 วัน ภายหลังดำเนินการตรวจสอบ: คุโมะ อาจระงับการให้ค่าตอบแทน หากมีเหตุอันควรเชื่อว่าจำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติม นอกจากนี้ คุโมะอาจระงับหรือตัดสินให้การรับค่าตอบแทนเป็นโมฆะ หากคุโมะเชื่อหรือสงสัยว่า ข้อมูลที่คุณส่งมาได้มาจากการฉ้อโกงหรือการละเมิดต่อข้อกำหนดเหล่านี้ อนึ่ง การพิจารณาจะอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของคุโมะแต่เพียงผู้เดียว ทั้งในส่วนพิจารณาการให้ค่าตอบแทน ตลอดจนการตรวจสอบและอนุมัติการให้ค่าตอบแทนตามความรับผิดต่อคุโมะ, บริษัทย่อย, บริษัทในเครือ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง, กรรมการ, ลูกจ้าง, ตัวแทน และผู้แทนต่างๆ 

การตัดสินของคุโมะถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันโดยสมบูรณ์ เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอื่น รวมถึงการพิจารณาตัดสินว่า การแนะนำสมาชิกผ่านการรับรองหรือการรับค่าตอบแทนนั้นถูกต้องหรือไม่, เมื่อใดที่จำเป็นต้องยุติโปรแกรมและเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อโปรแกรมจะแจ้งเตือนผ่านอีเมลไปยังผู้แนะนำที่ดำเนินการลงทะเบียน เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอื่น ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ส่งอีเมล  

การแนะนำสมาชิกที่ผ่านการรับรอง 

เพื่อสมัครเข้าร่วมโปรแกรม ให้ผู้แนะนำเข้าไปที่หน้าแนะนำสมาชิก (www.aoikumo.com/th/referral/ หรือ www.kumodent.com/referral) จากนั้นกรอกรายละเอียดที่จำเป็นต่างๆ 

เงื่อนไขการรับค่าตอบแทน 

ผู้แนะนำจะได้รับค่าตอบแทนเมื่อผ่านการรับรองตรงตามเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้: 

 • ลูกค้าที่ได้รับการแนะนำต้องสมัครสมาชิกกับคุโมะสำเร็จ เป็นเวลาอย่างน้อย 2 เดือน 
 • ลูกค้าที่ได้รับการแนะนำจะสมัครสมาชิกตามค่าธรรมเนียมแพ็กเกจ ณ ปัจจุบัน โดยไม่มีส่วนลดตามโปรโมชั่นพิเศษใดๆ 
 • ลูกค้าที่ได้รับการแนะนำต้องไม่เป็นสมาชิก ณ ปัจจุบันของคุโมะ และไม่เคยลงทะเบียนเข้ารับบริการมาก่อนภายใต้ชื่อบริษัทเดิม เป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดือน 

การใช้ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนสามารถใช้ในรูปเครดิตสำหรับเข้ารับบริการต่างๆ จากคุโมะ หรือในรูปเงินคืนให้แก่ผู้แนะนำก็ได้ ค่าตอบแทนนั้นไม่สามารถถ่ายโอน, ขาย หรือประมูลได้  

การปลดเปลื้องความรับผิด 

เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอื่น ผู้ใช้งานยอมรับว่า การเข้าร่วมโปรแกรมถือเป็นการตกลงตามเนื้อหาต่างๆ ดังต่อไปนี้: (1) ตกลงผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ ภายใต้การตัดสินใจของผู้ดูแลระบบคุโมะ ("บริษัท โกคลาวด์ เทคโนโลยีส์ จำกัด") (ถ้ามี) และ/หรือ ผู้ได้รับการแต่งตั้ง รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว; (2) ตกลงปลดเปลื้องความรับผิดและไม่กระทำการใดๆอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุโมะ ได้แก่ บริษัทแม่, บริษัทในเครือ, บริษัทย่อย ตลอดจนพนักงาน, กรรมการ, เจ้าหน้าที่, ผู้รับใบอนุญาต, ผู้ออกใบอนุญาต, ผู้ถือหุ้น, ทนายความ และผู้แทนที่เกี่ยวข้อง หมายรวมแต่ไม่จำกัดเพียง นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาและรายการส่งเสริมการขายต่างๆ ตลอดจนบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการผลิต, การดำเนินงาน หรือการบริหารโปรแกรม (เรียกรวมในที่นี้ว่า "คู่สัญญาผู้ปลอดความรับผิด") ครอบคลุมการเรียกร้อง, ความประสงค์, ความเสียหาย, ความสูญเสีย, ความรับผิด, ต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งหมด อันมีสาเหตุ, ที่มา, ความสัมพันธ์ หรือเกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมโปรแกรม (หมายรวมแต่ไม่จำกัดเพียง การสูญเสียทรัพย์สิน, ความเสียหาย, การบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตของบุคคลใดๆ และ/หรือ การให้และการรับค่าตอบแทน และ/หรือ การใช้โปรแกรมหรือค่าตอบแทนไม่ว่าในทางที่ถูกหรือผิด); และ (3) ตกลงยินยอมให้คุโมะดำเนินการติดต่อผ่านอีเมล 

เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอื่น คู่สัญญาผู้ปลอดความรับผิดไม่ต้องรับผิดต่อกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้: (i) การเข้าใช้งาน, การสื่อสาร หรือการรับรองอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่ล่าช้า, สูญหาย, ถูกทำให้ล่าช้า, ถูกขโมย, ส่งผิด, ไม่สมบูรณ์, อ่านไม่ได้, ไม่ถูกต้อง, บิดเบือน หรือไม่สามารถทำความเข้าใจ โดยไม่พิจารณาวิธีการรับส่งข้อมูลแต่อย่างใด; (ii) ระบบโทรศัพท์, ฮาร์ดแวร์ของโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์, ความผิดปกติด้านซอฟต์แวร์หรือเทคนิค และการทำงานที่ผิดปกติอื่นๆ ของคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการสูญเสียการเชื่อมต่อ, การขาดการเชื่อมต่อ, ความล่าช้าหรือความผิดพลาดในการรับส่งข้อมูล; (iii) การทุจริตต่อข้อมูล, การโจรกรรม, การทำลาย ตลอดจนการเข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิการเข้าถึงหรือรายการอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต; (iv) การบาดเจ็บ, ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นจากการยอมรับ, การถือครอง หรือการใช้ค่าตอบแทนต่างๆ รวมทั้งการเข้าร่วมโปรแกรม; หรือ (v) ข้อผิดพลาดในการพิมพ์, ความผิดพลาดจากการบริหารงานหรือเทคโนโลยีบนเว็บไซต์หรือสื่อใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม คุโมะขอปฏิเสธความรับผิดต่อความเสียหายของระบบคอมพิวเตอร์ใดๆ อันเกิดจากการเข้าร่วม, เข้าถึง หรือดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมนี้ ทั้งยังขอสงวนสิทธิยกเลิก, แก้ไข หรือระงับโปรแกรมภายใต้ดุลยพินิจของคุโมะแต่เพียงผู้เดียว หากตรวจพบไวรัส, บั๊ก, ปัญหาคอมพิวเตอร์ต่างๆ, การแทรกแซงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือสาเหตุอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของอาโออิคุโมะ อันถือเป็นการทุจริตต่อการบริหารงาน, การรักษาความปลอดภัย หรือการดำเนินงานอย่างเหมาะสมของโปรแกรม 

เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอื่น คู่สัญญาผู้ปลอดความรับผิดไม่ต้องรับผิดต่อผู้ใช้งานใดๆ หากไม่สามารถรับค่าตอบแทนทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด เนื่องด้วยสาเหตุจากการกระทำของพระเจ้า, การกระทำ, ข้อบังคับ, คำสั่ง หรือคำร้องขอใดๆ จากหน่วยงานภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ (ไม่ว่าจะเป็นการกระทำ, ข้อบังคับ, คำสั่ง หรือคำร้องขอเพื่อพิสูจน์ความเป็นโมฆะใดๆ ก็คาม) รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือไม่ทำงาน, ภัยคุกคามจากผู้ก่อการร้าย, การก่อการร้าย, การโจมตีทางอากาศ, ไฟฟ้าดับ, การกระทำอันเป็นภัยต่อสาธารณะ, แผ่นดินไหว, ทอร์นาโด, สึนามิ, สงคราม (ทั้งที่ประกาศและไม่ประกาศสงคราม), ไฟไหม้, น้ำท่วม, โรคระบาด, การระเบิด, สภาพอากาศที่เลวร้ายผิดปกติ, พายุเฮอริเคน, การห้ามส่งสินค้า, ข้อพิพาทแรงงานหรือการนัดหยุดงาน (ไม่ว่าจะถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็ตาม), การขาดแคลนแรงงานหรือวัสดุ, การขนส่งที่หยุดชะงัก, การชะลอการดำเนินงานต่างๆ, การก่อความไม่สงบ, การก่อกบฎ, การก่อจลาจล หรือสาเหตุอื่นใดอันคล้ายคลึงหรือไม่คล้ายคลึงก็ตาม ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของคู่สัญญาผู้ปลอดความรับผิด 

อนึ่ง อ้างอิงตามเงื่อนไขการเข้าร่วมโปรแกรม เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอื่น ผู้ใช้งานตกลงว่าตนไม่มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ไม่ว่าในสถานการณ์ใด เมื่อเกิดการสูญเสียหรือความเสียหายต่างๆ นอกจากนี้ผู้ใช้งานขอสละสิทธิทั้งหมดต่อการเรียกร้องค่าเสียหายเชิงลงโทษ ไม่ว่าโดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง ตลอดจนค่าเสียหายอื่นๆ รวมถึงสละสิทธิทั้งหมดเมื่อเกิดความเสียหายเป็นทวีคูณหรือเพิ่มขึ้น การสละสิทธิอาจไม่มีผลต่อคุณภายใต้เขตอำนาจศาลที่คุณอาศัยอยู่ สิทธิเพิ่มเติมต่างๆ ที่อาจบังคับใช้ต่อคุณ 

คุโมะขอสงวนสิทธิยกเลิกหรือระงับโปรแกรมนี้ ภายใต้การพิจารณาตามดุลยพินิจของคุโมะแต่เพียงผู้เดียว หากพบว่าการบริหารงาน, ความปลอดภัย หรือความเป็นธรรมของโปรแกรมนี้ถูกละเมิดไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง 

กฎหมายที่ใช้บังคับ 

ไม่ว่ากรณีต้องห้าม, ข้อพิพาท, ข้อเรียกร้อง รวมถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับโปรแกรมนี้หรือค่าตอบแทนใดๆ ที่มอบให้จะเกิดขึ้นที่ใดก็ตาม ต้องได้รับการวินิจฉัยภายใต้กฎหมายของประเทศมาเลเซียเท่านั้น 

จรรยาบรรณของผู้แนะนำ 

ผู้แนะนำตกลงว่าจะไม่ละเมิดข้อกำหนดใดๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้หรือมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมที่อาจล่วงละเมิดผู้ใช้งานรายอื่น ผู้ใช้งานตกลงว่าจะไม่ใช้โปรแกรมเพื่อ: 

 • ละเมิดสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาของคุโมะ 
 • สแปมหรือแจกจ่ายข้อมูลลิงก์ส่วนบุคคลหรือลิงก์โบนัสส่วนบุคคลอย่างไม่เหมาะสม 
 • รวบรวมหรือพยายามรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานหรือลูกค้าในอนาคตที่ได้รับการแนะนำ 
 • มีส่วนร่วมต่อการกระทำใด ๆ อันมีวัตถุประสงค์เพื่อขัดขวางหรือบ่อนทำลายโปรแกรม 
 • พยายามเข้าถึงการใช้งานซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม 
 • ส่งไฟล์ที่มีบอท, ไวรัส, งานต่างๆ, ม้าโทรจัน หรือไฟล์อื่นใดที่อาจปนเปื้อนหรือทำลายทรัพย์สินทางปัญญาของคุโมะ รวมถึงยับยั้งการให้บริการของคุโมะ 
 • มีส่วนร่วมต่อกิจกรรมอันผิดกฎหมายหรือไม่มีน้ำใจนักกีฬา 
 • มีส่วนร่วมต่อพฤติกรรมอันมีวัตถุประสงค์เพื่อรบกวนหรือก่อกวนผู้อื่น 
 • มีส่วนร่วมต่อการกระทำอันเป็นการดูหมิ่น, ใส่ร้าย หรือเรียกร้องให้เกิดการตั้งคำถามต่อชื่อเสียงอันดีของคุโมะ ทั้งนี้การพิจารณาจะอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของคุโมะแต่เพียงผู้เดียว 

พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 

คุโมะอาจห้ามมิให้ผู้ใดเข้าร่วมโปรแกรมหรือรับค่าตอบแทน หากเห็นว่าผู้ใช้งานดังกล่าวมีความพยายามบ่อนทำลายความเป็นธรรม, ความเที่ยงตรง หรือการดำเนินโปรแกรมที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง ผ่านการโกง, การแฮ็ค, การหลอกลวง หรือการดำเนินการอันไม่เป็นธรรมอื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อความรำคาญ, ล่วงละเมิด, ข่มขู่ หรือคุกคามผู้ใช้งานคุโมะรายอื่น (ไม่ว่าจะลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรมหรือไม่ก็ตาม) ตลอดจนตัวแทนต่างๆ ของคุโมะ ห้ามมิให้ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อเข้าร่วมโปรแกรมโดยเด็ดขาด หากตรวจพบจะส่งผลให้ถูกตัดสิทธิทันที คุโมะขอสงวนสิทธิดำเนินการตัดสิทธิ, ยกเลิกการให้ค่าตอบแทน, ปิดการใช้งานหรือตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งาน ตลอดจนแจ้งหน่วยงานด้านกฎหมาย (หมายรวมถึง การบังคับใช้กฎหมาย) หากตรวจพบว่าผู้ใช้งานแทรกแซงการเข้าใช้งาน, กระบวนการแนะนำสมาชิก หรือการดำเนินโปรแกรม รวมถึงละเมิดข้อกำหนดใดๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ การแนะนำสมาชิกที่สร้างขึ้นโดยสคริปต์, มาโคร หรือวิธีการอัตโนมัติอื่นๆ จะถูกตัดสิทธิ หากไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อเรียกคืนความเที่ยงตรงของโปรแกรมได้ ทางเราขอสงวนสิทธิยกเลิก, เปลี่ยนแปลง หรือระงับโปรแกรม 

ความเป็นส่วนตัว 

การเข้าร่วมโปรแกรมอาจจำเป็นต้องร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ได้รับการแนะนำ และ/หรือ ผู้แนะนำ ข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการรวบรวม, ประมวลผล และใช้งานตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของคุโมะ โปรดดูที่ https://www.aoikumo.com/th/privacy-policy/ และ https://www.kumodent.com/privacy-policy. นอกจากนี้ บริษัทอาจใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลในนามของบริษัท เพื่อติดต่อผู้ใช้งานเรื่องการเข้าร่วมโปรแกรมและข้อมูลต่างๆ จากคุโมะหรือบุคคลที่สามผู้ดูแลระบบต่อไป 

การสงวนสิทธิ 

เราขอสงวนสิทธิดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อกำหนดเหล่านี้และระเบียบวิธีให้ค่าตอบแทนเมื่อใดก็ได้ เราขอสงวนสิทธิดำเนินการตัดสิทธิผู้ใช้งานที่เข้าร่วมโปรแกรมเมื่อใดก็ได้ หากเขา/เธอไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ ความล้มเหลวของคุโมะในการบังคับใช้ข้อกำหนดใดๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ถือเป็นการสละสิทธิตามข้อกำหนดนั้น 

คำเตือน: ความพยายามใดๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายโดยจงใจหรือบ่อนทำลายการดำเนินโปรแกรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย อาจถือเป็นการละเมิดกฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่งซึ่งส่งผลให้ถูกตัดสิทธิจากการเข้าร่วมโปรแกรม หากความพยายามดังกล่าวเกิดขึ้น นิติบุคคลผู้ดำเนินโปรแกรมขอสงวนสิทธิดำเนินการเรียกร้องการเยียวยาและค่าเสียหาย (รวมถึงค่าทนายความ) สูงสุดตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการดำเนินคดีอาญาต่อไป 

เนื้อหา ข้อมูล ลิงก์ และฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้น "ตามที่เป็น" และ "ตามที่ปรากฏ" เท่านั้น ทั้งยังไม่ถือเป็นการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย หมายรวมแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันการไม่ละเมิดสิทธิต่างๆ, ชื่อการค้า และความสามารถเชิงพาณิชย์ของบุคคลที่สาม ตลอดจนความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์เฉพาะทาง และการปลอดจากไวรัสคอมพิวเตอร์หรือส่วนประกอบอื่นๆ ที่เป็นอันตราย ทั้งนี้ WORLDPAY มิได้รับรองหรือรับประกันโดยไม่จำกัดตามประโยคก่อนหน้าว่า (I) เนื้อหาและข้อมูลของเว็บไซต์นี้มีความถูกต้อง, ปลอดภัย, สมบูรณ์หรือปราศจากข้อผิดพลาดรวมถึงข้อละเว้นต่างๆ หรือ (II) ลิงก์และส่วนอื่นๆ ของเว็บไซต์นั้นใช้งานได้จริงแต่อย่างใด 

เปิดคลินิกทันตกรรม? คลิกที่นี่!
phone-handsetmap-marker