รับทุนช่วยเหลือธุรกิจสูงสุด 5,000 ริงกิตมาเลเซีย จากโครงการริเริ่มเพื่อสนับสนุนธุรกิจ SME ก้าวสู่ยุคดิจิทัล

ทุนช่วยเหลือธุรกิจ SME เพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัลคืออะไร

ทุนช่วยเหลือธุรกิจ SME เพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัล คือ โครงการริเริ่มด้านงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อสนับสนุนธุรกิจ SME ต่าง ๆ ในการนำระบบดิจิทัลมาใช้ดำเนินธุรกิจ ด้วยโครงการริเริ่มนี้ รัฐบาลจะมอบทุนช่วยเหลือธุรกิจแต่ละบริษัท เป็นจำนวน 50% หรือสูงสุดไม่เกิน 5,000 ริงกิตมาเลเซีย สำหรับสมัครสมาชิกเพื่อรับบริการด้านดิจิทัล เมื่อผ่านการอนุมัติ

ตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์สมัครขอรับทุนหรือไม่

MDEC

SIDEC

รองรับธุรกิจ SME และสหกรณ์ (“Koperasi”) ซึ่งได้รับการจดทะเบียน ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องแห่งประเทศมาเลเซีย
ธุรกิจ SME ที่มีชาวมาเลเซียเป็นเจ้าของ อย่างน้อย 60%
ธุรกิจ SME/สหกรณ์ ที่มียอดขายขั้นต่ำโดยเฉลี่ยประจำปีอยู่ที่ 50,000 ริงกิตมาเลเซีย
ธุรกิจ SME/สหกรณ์ ที่เปิดดำเนินการมาแล้วอย่างน้อย (6) เดือน
ได้รับการจดทะเบียน ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องแห่งประเทศมาเลเซีย
ต้องเป็นธุรกิจที่มีชาวมาเลเซียเป็นเจ้าของ อย่างน้อย 51%
มีที่ตั้งของธุรกิจหรือที่ตั้งดำเนินกิจการ ซึ่งได้รับการจดทะเบียนภายในรัฐสลังงอร์เท่านั้น
เปิดดำเนินการมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี

ธุรกิจ SME แต่ละบริษัท สามารถสมัครใช้บริการด้านดิจิทัลสูงสุด 3 บริการ

MDEC

SIDEC

การวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP)/การบัญชีและภาษีอากร
ระบบจัดการหน้าร้านอิเล็กทรอนิกส์ (e-POS)
ระบบคิดเงินเดือนสำหรับงานทรัพยากรบุคคล (HR)/การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
การตลาด/การขายแบบดิจิทัล
อีคอมเมิร์ซ
การทำงานจากระยะไกล
อีคอมเมิร์ซ
ระบบทรัพยากรบุคคลและเงินเดือน
ระบบบัญชีบนคลาวด์
การตลาดดิจิทัล
ระบบ E-PoS และช่องทางการชำระเงิน

เอกสารต่าง ๆ ที่ต้องใช้

MDEC

SIDEC

สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางของ กรรมการ/หุ้นส่วน/เจ้าของกิจการทุกราย แล้วแต่กรณี
สำเนาใบอนุญาตจดทะเบียนธุรกิจของ SME (CCM หรือแบบฟอร์มที่คล้ายคลึงกันภายใต้พระราชบัญญัติบริษัท พ.ศ. 2559) สำหรับสหกรณ์ ให้ใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน SKM
งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบล่าสุดหรือรายการเคลื่อนไหวบัญชีเพื่อการจัดการด้านการเงินล่าสุดหรือรายการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร สอง (2) เดือนล่าสุด
ใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้ สำหรับงานบริการด้านดิจิทัลที่เลือกจากผู้ให้บริการซึ่งได้รับการรับรองโดย MDEC
ข้อมูลและเอกสารอื่นใดตามที่ธนาคารกำหนด หรือตามที่ร้องขอ
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทจาก SSM
งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว (พ.ศ.2563) หรือ บัญชีเพื่อการจัดการ 12 เดือนล่าสุดหรืองบกำไรขาดทุน 12 เดือนล่าสุด
รายการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคารของบริษัท สอง (2) เดือนล่าสุด
คำอธิบายธุรกิจ
ใบเรียกเก็บเงิน/ใบแจ้งหนี้ จากผู้ค้าที่ได้รับอนุญาตและได้รับการรับรองโดย SIDEC

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน

MDEC

SIDEC

ผู้สมัครต้องดำเนินการติดต่อและเลือกบริการอย่างน้อยหนึ่งรายการ จากผู้ให้บริการซึ่งได้รับการรับรองโดย MDEC เพื่อเข้ารับบริการด้านดิจิทัลดังกล่าว (สูงสุด 3 งานบริการด้านดิจิทัล)
ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลให้ครบและยื่นแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ ต่อธนาคาร BSN
เมื่อผลการสมัครได้รับอนุมัติ ผู้สมัครมีหน้าที่ชำระเงิน 50% ของใบแจ้งหนี้ทั้งหมดหรือสูงกว่า จากนั้นธนาคารจะชำระเงินทั้งหมด 50% หรือสูงสุดไม่เกิน 5,000.00 ริงกิตมาเลเซีย แก่ผู้ให้บริการ
โปรดมองหาสัญลักษณ์ DSP ซึ่งได้รับการรับรองโดย SIDEC บนพื้นที่ดิจิทัลต่าง ๆ
การขอใบเรียกเก็บเงินจาก DSP
ส่งคำร้องของคุณ ผ่านเว็บไซต์ SIDEC
คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลภายใน 21 วันทำการ

คำถามที่พบบ่อย

MDEC

SIDEC

หากฉันเป็นลูกค้าของอาโออิคุโมะอยู่แล้ว จะสมัครขอรับทุนได้หรือไม่

โปรดติดต่อทีมงานฝ่ายขายของเราเพื่อรับคำปรึกษาเพิ่มเติม เนื่องจากทางเราจำเป็นต้องตรวจสอบระยะเวลาการเป็นสมาชิกของคุณ รวมถึงแผนการดำเนินงานที่ใช้

ทุนนี้ใช้ได้กับแผนสมาชิกแบบรายเดือน หรือใช้ได้เฉพาะแผนสมาชิกแบบรายปี

ทุนนี้ใช้ได้กับแผนสมาชิกแบบรายปีเท่านั้น

หากฉันสมัครขอรับทุนนี้เพื่อใช้งานบริการอื่นแล้ว ฉันสามารถสมัครอีกครั้งเพื่อใช้งานในฐานะสมาชิกของอาโออิคุโมะได้หรือไม่

ทางเราเสียใจที่ต้องเรียนให้ทราบว่า ทุนนี้สามารถให้แก่บริษัทได้เพียงครั้งเดียว

จะมีการประกาศเกณฑ์การรับสมัครทั้งหมด ลำดับขั้นตอนต่าง ๆ รวมถึงผล TSP ที่ผ่านการอนุมัติบนแพลทฟอร์มใด

เว็บไซต์ MDEC และ BSN จะประกาศผล TSP ที่ผ่านการอนุมัติทั้งหมด บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบของ TSP เกณฑ์การคัดเลือก SME เอกสารที่จำเป็นต่าง ๆ ตลอดจนลำดับขั้นตอนการสมัคร
Tab Content #2

ฉันสามารถสมัครขอรับทุนได้หรือไม่ หากบริษัทของฉันเปิดดำเนินการมาไม่ถึง 1 ปี

ไม่

ฉันสามารถสมัครขอรับทุนได้หรือไม่ หากฉันได้สมัครขอรับทุนช่วยเหลือธุรกิจ SME เพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัล (โครงการริเริ่มตามมาตรการ Penjana/MDEC) แล้ว

สามารถสมัครได้ อย่างไรก็ตาม SIDEC จะจัดลำดับความสำคัญสูงสุดแก่ธุรกิจ SME ต่าง ๆ ซึ่งไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือ และไม่เคยสมัครใช้งานระบบดิจิทัลใด ๆ ในขณะที่ธุรกิจ SME ซึ่งได้รับเงินช่วยเหลือแล้ว จะได้รับลำดับความสำคัญรองลงมา

ฉันสามารถสมัครขอรับทุนได้หรือไม่ หากบริษัทของฉันได้รับทุนช่วยเหลือจาก SMEBANK, SMECORP, MATRADE หรือหน่วยงานอื่น ๆ แล้ว

สามารถสมัครได้ SIDEC จะให้ความสำคัญสูงสุดแก่ธุรกิจ SME ซึ่งไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือใด ๆ มาก่อน

ฉันสามารถส่งใบสมัครและเอกสารประกอบต่าง ๆ ทางอีเมลได้หรือไม่?

ไม่ได้ SIDEC จะรับเฉพาะใบสมัครที่ส่งผ่านเว็บไซต์เท่านั้น

ฉันสามารถสมัครขอรับทุนได้หรือไม่ หากสมัครขอรับทุนช่วยเหลือจาก SBDG Grant แล้ว หรือหากโครงการปัจจุบันของฉันผ่านการอนุมัติจาก SBDG (มาตรการ Penjana/MDEC)

ไม่ได้ SIDEC ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครดำเนินการขอรับทุนภายใต้โครงการเดียวกันกับโครงการที่ผ่านการอนุมัติจาก SBDG

เริ่มต้นธุรกิจของคุณในรูปแบบดิจิทัลได้แล้วตอนนี้!

เริ่มต้นใช้งานกันเลย

อนาคตแห่งธุรกิจด้านความงามและสุขภาพ

การจัดการธุรกิจความงามและสุขภาพไม่ใช่เรื่องง่าย ทางเราเข้าใจและพร้อมช่วยเหลือคุณ

ด้วยผลงานที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว การวิจัยและพัฒนา และการอัปเดตระบบอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาหลายปี ทั้งหมดที่กล่าวมาคือความมุ่งมั่นทุ่มเทของเราในการให้บริการอุตสาหกรรมของคุณ เชื่อมั่นในเรา เนื่องจากเรามั่นใจว่าอาโออิคุโมะ จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจของคุณได้แทบทุกประการ

อุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เรารองรับ

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม
เหตุใดจึงควรเลือกเรา

มุ่งมั่นให้บริการในอุตสาหกรรมความงามและสุขภาพ โดยเน้นที่การเพิ่มประสิทธิภาพและรับประกันความสำเร็จของธุรกิจของคุณ

ระบบออลอินวัน

คุณสมบัติทั้งหมดได้รับการผสานในระบบเดียว ทั้งยังเข้าถึงได้ง่ายผ่านเว็บและแอปมือถือซึ่งรองรับระบบปฏิบัติการบน Google Chrome, iOS และ Android

ใช้งานง่าย

ออกแบบโดยให้มุ่งเน้นที่ประสบการณ์ผู้ใช้งาน คุณจะแปลกใจว่าทำไมถึงไม่เลือกใช้อาโออิคุโมะ ให้เร็วกว่านี้

เทคโนโลยีคลาวด์

เทคโนโลยีบนคลาวด์ที่ยืดหยุ่นและใช้งานได้แบบเรียลไทม์ ด้วยการสำรองข้อมูลรายวันแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง

ปลอดภัย แข็งแรง และทนทาน

ปลอดภัย มั่นคง และวางใจได้ด้วยข้อมูลเข้ารหัสโดยเทคโนโลยี Microsoft Azure ระดับ SLA 99.9%

อัปเดตระบบตลอดชีพ

อัปเดตคุณสมบัติตลอดอายุการใช้งาน รวมถึงให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และการสนับสนุนเฉพาะทาง

ไม่มีข้อผูกมัด

สมัครใช้งานง่ายและสะดวก ไม่มีข้อผูกมัดตามสัญญา ค่าธรรมเนียมล่วงหน้า หรือค่าธรรมเนียมการยกเลิกใด ๆ

รองรับหลายภาษา

รองรับภาษาอังกฤษ, จีน (中文), ไทย และบาฮาซาอินโดนีเซีย รวมถึงภาษาอื่น ๆ ซึ่งกำลังเพิ่มเข้าสู่ระบบในปัจจุบัน

รองรับการชำระเงินในรูปแบบ การโอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (EFT)

รองรับการชำระเงินจากทุกธนาคาร การโอนเงินออนไลน์ และ อีวอลเล็ทรายใหญ่ ของประเทศมาเลเซีย

เป็นจุดเด่นบน

  • "ขอขอบคุณอาโออิคุโมะ—ซอฟต์แวร์ที่ทำให้การดำเนินงานในแต่ละวันของเราง่ายขึ้น ในด้านการควบคุมและจัดการสาขาทั้ง 7 แห่งของเราในระบบที่ เป็นหนึ่งเดียว

    การจองนัดหมาย การจัดตารางผู้ป่วย การใช้สินค้าในสต๊อกเป็นไปอย่างราบรื่นจริง ๆ นับตั้งแต่เราเริ่มใช้งาน อาโออิคุโมะ!

    ขอขอบคุณอีกครั้ง"
    DR. DENESH SINNA, Founder
    Heart Bit E-ECP Wellness Centre

โปรดติดต่อเรา


เปิดคลินิกทันตกรรม? คลิกที่นี่!
phone-handsetmap-marker